Algemene Voorwaarden

1.1 Onder ‘Klant’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Didoma een     overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.2 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.

1.4 Onder ‘Diensten’ wordt verstaan: Het registreren van een domeinnaam bij een hier toe bevoegde instantie, het hosten en/of design van een website.

1.5 Onder ‘Didoma’ wordt verstaan: de handelsnaam van Barnzji, Paiman waarbij laatstgenoemde bij de KBO Xerius te Antwerpen is ingeschreven onder nummer 076438795.

1.6 Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen Didoma en Klant die gericht is op het op verschaffen van diensten door Didoma aan Klant.

1.7 Onder ‘Servers’ wordt verstaan: De software en hardware die door Didoma aan Klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen Didoma en Klant. De toepasselijkheid van enige vorm van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.3 Didoma behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan Klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werking indien anders vermeld.

Indien Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoud Didoma zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van abonnementsgelden.

3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij Didoma en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.


3.2 Door Didoma verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.

4.2 Klant kan een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

4.3 De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaamregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.

4.4 Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste drie maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief opzegt.

5.1 De door Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.

5.2 Didoma behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Didoma genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

6.1 Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.

6.2 Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.

6.3 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

7.1 Bij het achterwege blijven van betalingen is Didoma gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. Didoma kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. Indien het hosting betreft is Didoma gerechtigd de website per direct te verwijderen, hierdoor kan Didoma niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.


7.2 Indien de Klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling te voldoet de Overeenkomst per direct te beëindigen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7.1

8.1 Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van Didoma totdat alle verschuldigde bedragen aan Didoma zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.

8.2 Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.2 en 6.3

9.1 Didoma zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. Didoma zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

9.2 Didoma kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor Klant en/of derden.

9.3 Didoma is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen via de servers van Didoma verzonden (e-mail) berichten.

9.4 De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop Didoma onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Didoma zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. Didoma kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.

9.5 Didoma is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de softwaresamenstelling van de servers van Didoma.

10.1 De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen Dienst.

10.2 De Klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door Didoma opgelegde regels, instructies en beperkingen. De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orden In het bijzonder zal de Klant:

geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (zie artikel 1.3) 

geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen; 

zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, hieronder vallen ook de servers van Didoma. 

zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiliging gaten. Hieronder vallen ook de servers van Didoma. 

zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud. 


10.3 De Klant is verplicht op de geleverde de Dienst op een dusdanige manier te gebruiken welke de werking van de servers van Didoma niet belemmerd en de levering van de Dienst aan andere Klanten.


10.4 De Klant is verplicht om door Didoma verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.

10.5 Indien Didoma op de gehuurde ruimte van de Klant data aantreft welke in strijd is met de Algemene Voorwaarden behoud Didoma zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.

10.6 Didoma houdt zich het recht voor om aan Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien Klant in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

10.7 Didoma zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart Didoma voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.

11.1 Didoma bemiddeld alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreren kan Didoma hiervoor nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.

11.2 Indien een aangevraagd domeinnaam door Klant niet meer beschikbaar is op het moment dat Didoma de aanvraag indient bij de des betreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Klant de aanvraag indiende bij Didoma kan Didoma op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.

11.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Barznji Paiman, Didoma, mits anders schriftelijk of mondeling overeengekomen, en de gebruiksrechten aan de Klant verlenen. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Klant vrijwaart Didoma tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam. Klant behoudt als eerste het recht om de domeinnaam op zijn eigen naam over te laten schrijven.

12.1 Didoma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Klant vrijwaart Didoma dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.

12.2 Didoma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Klant vrijwaart Didoma dan ook van enige aansprakelijkheid.

13.1. Onder de bepalingen van deze Clausule zullen alle Overeenkomsten beginnen op de Datum van de in voege treding en van kracht blijven gedurende de Initiële Looptijd van de Overeenkomst na de Datum van de in voege treding. Elk van de Overeenkomsten zal daarna automatisch vernieuwd worden voor een opeenvolgende termijn van 1 (één) jaar tenzij beëindigd door eender welke partij door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, niet minder dan 1 (één) maand voor de afloop van de op dat moment lopende termijn.

 

13.2. Elke partij kan door een Kennisgeving eender welke van de Overeenkomsten beëindigen met onmiddellijke ingang in het geval dat: (a) de andere partij insolvabel wordt, of vrijwillige of onvrijwillige procedures worden ingesteld door of tegen die andere partij volgens het insolventierecht van toepassing; of (b) dat de andere partij schade heeft veroorzaakt als gevolg van grove nalatigheid of moedwillig opzet.

 

13.3. Partijen zullen gerechtigd zijn om enige Overeenkomst of haar verplichting daaruit volgend te beëindigen of op te schorten met onmiddellijke ingang door middel van Kennisgeving aan de andere partij in het geval dat: (a) de andere partij inbreuk pleegt op of er niet in slaagt eender welke van de termijnen van de Overeenkomsten na te leven en dat dergelijke inbreuk of niet-nakoming (i) onmogelijk geremedieerd kan worden; of (ii) indien wel geremedieerd kan worden, niet hersteld wordt binnen de (30) dertig kalenderdagen na Kennisgeving door de andere partij met de vraag om dergelijke inbreuk of niet-nakoming te remediëren.

 

13.4. Elk recht om de uitvoering van de Overeenkomsten op te schorten doet geen afbreuk aan het recht van de relevante partij om de Overeenkomst op te zeggen. De opzegging van de Overeenkomsten zal geen afbreuk doen aan de tot aan de datum van opzegging verworven rechten van elke partij.

14.1 Zowel Klant als Didoma zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheimhouden en deze niet verstrekken aan derden.

14.2 De Klant geeft Didoma hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die Didoma aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

14.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van Didoma. Indien Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan Didoma kenbaar maken.

14.4 De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Didoma zijn opgeslagen.

14.5 Didoma spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

15.1 Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld, voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht valt: storingen in het datacenter van Didoma, kabelbreuken in de verbindingen daarnaartoe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van Didoma.

16.1 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Didoma (http://www.didoma.be) en van daar op te halen. Tevens worden deze op verzoek kosteloos toegezonden.

© 2021 - Didoma

×